Zilog z80 Opis wyprowadzeń

GND   - (ang. ground) - Poziom ziemi. Wszystkie napięcia na wyprowadzeniach definiuje się względem tego poziomu.

Ucc  - +5V

 F    - Wejście zegarowe.

 A0...A15  - (A od ang. address bus) - Wyjście procesora. Jednokierunkowa, trójstanowa 16-bitowa szyna adresów służąca do adresowania zarówno pamięci, jak i portów wejścia / wyjścia.

 D0...D7  - ( D od ang. data bus)   Dwukierunkowa, trójstanowa 8-bitowa szyna danych służąca do przesyłania wszystkich danych z i do procesora.

 M1   - Wyjście procesora. Sygnalizuje wykonywanie tzw. pierwszego cyklu maszynowego (M1), w którym procesor pobiera rozkaz z pamięci, dekoduje go i inicjuje jego wykonanie.  

MREQ   - ( ang. memory request )   Trójstanowe wyjście procesora. Niski poziom oznacza, że procesor rząda kontaktu z pamięcią i że szyna adresów zawiera już stabilny adres.

IORQ - (ang. input-output request)  - Trójstanowe wyjście procesora. Niski poziom oznacza, że procesor wykonuje rozkaz wejścia lub wyjścia i żąda kontaktu z odpowiednim rejestrem portu wejścia/wyjścia.

Szyna adresów zawiera odpowiedni adres. Sygnał IORQ jest generowany również jako potwierdzenie przyjęcia przerwania.

RD - (ang. read) - Trójstanowe wyjście procesora. Niski poziom oznacza, że procesor będzie czytał dane z pamięci lub portu wejściowego.

WR   - (ang. write) - Trójstanowe wyjście procesora. Niski poziom oznacza, że procesor będzie zapisywał dane do pamięci lub portu wyjściowego. WR informuje, że szyna danych zawiera stabilne dane.

RFSH  - (ang. refresh)   Wyjście. Sygnał RFSH oznacza, że dolna połowa szyny adresów zawiera tzw. adres odświeżania i aktualny sygnał MREQ może zostać wykorzystany przez pamięć dynamiczną do wykonania cyklu odświeżania.

HALT  - Wyjście. HALT oznacza, że procesor wykonał rozkaz stopu HALT i przeszedł do stanu martwej pętli. W tym stanie procesor wykonuje cyklicznie rozkazy puste ( nie pobierając ich kodu z pamięci) i czeka na przerwanie lub sygnał kasowania.

WAIT   - Wejście. Sygnał WAIT informuje procesor, że pamięć bądź inny układ zewnętrzny nie nadąża za procesorem i żąda wstrzymania pracy procesora na okres jednego lub więcej cykli zegarowych.

INT   - ang. interrupt request)   Wejście. Sygnał INT   jeśli zostanie zignorowany  spowoduje przerwanie pracy procesora ( po zakończeniu wykonywania aktualnego rozkazu) i wykonanie podprogramu obsługi przerwania. Jest to tzw. przerwanie maskowalne.

NMI  - (ang. non-maskable interrupt)   Wejście. Sygnał NMI ma pierwszeństwo przed INT i przerywa bezwarunkowo pracę procesora po zakończeniu wykonywania aktualnego rozkazu. Reakcja procesora jest wyzwalana opadającym zboczem napięcia na tym wyprowadzeniu. Jest to tzw. przerwanie niemaskowalne.

RESET  - Wejście. Sygnał RESET  kasuje  procesor. Dopóki ten sygnał jest aktywny, procesor zawiesza wszystkie wyprowadzenia trójstanowe. Następnie praca Z80 jest wznawiana  od początku  tj. procesor zeruje licznik rozkazów oraz niektóre rejestry wewnętrzne zanim zacznie wykonywać kolejne cykle pracy.

BUSRQ  - (ang. bus request)   Wejście procesora. Sygnał BUSRQ ma wyższy priorytet niż NMI i jest zawsze przyjmowany po zakończeniu aktualnego cyklu maszynowego. Powoduje przejście szyny adresów, danych i innych wyprowadzeń trójstanowych w stan wysokiej impedancji i wstrzymanie pracy procesora.

BUSAK  - (ang. bus acknowledge)   Wyjście procesora. Sygnał BUSAK potwierdza przyjęcie sygnału

BUSRQ. Informuje urządzenie zewnętrzne, że magistrale danych i adresów as do dyspozycji, a praca procesora zawieszona.